Skip to content
Home » ภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ภาพลักษณ์ของพระเจ้า

Marga ง่าย ๆ ของ Abraham เพื่อบรรลุการปลดปล่อย

เส้นทางดั้งเดิม (มรรคหรือมรรค) เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น (หรือวิมุตติ) คืออริยมรรคมีองค์แปด พระสุตตันตปิฎกได้แสดงอริยมรรคไว้ดังนี้ “พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บัดนี้ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นไฉน? สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ‘” ฐานิสฺสโรภิกขุ. ๒๕๓๙. ธัมมวิภังคสูตร: วิเคราะห์มรรค. คำสอนทางพุทธศาสนาแบบคลาสสิกอธิบายเพิ่มเติมถึงคุณธรรมแปดประการเหล่านี้: สัมมาทิฐิย่อมหลีกทางให้พ้นจากความฟุ้งซ่าน ความเข้าใจผิด ความฟุ้งซ่าน การแก้ไขที่ถูกต้อง ผู้บำเพ็ญจะตั้งใจละทิ้งบ้าน สละชีวิตทางโลกและอุทิศตนเพื่อแสวงหานักพรต สัมมาวาจา คือ เว้นจากการพูดปด… Read More »Marga ง่าย ๆ ของ Abraham เพื่อบรรลุการปลดปล่อย

เชื้อชาติและภาษา: มาจากไหน ตอบโต้การเหยียดเชื้อชาติ

ผู้คนมักจำแนกประเภทผู้อื่นทางจิตใจตามเชื้อชาติ คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น สีผิว ที่แยกแยะคนกลุ่มหนึ่ง ‘เชื้อชาติ’ ออกจากอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้นคนผิวขาวจึง ‘ขาว’ ในขณะที่คนเอเชียและแอฟริกันที่ดีจะมีสีเข้มกว่า ลักษณะเหล่านี้ทำให้กลุ่มคนที่แยกจากกันนำไปสู่การเหยียดเชื้อชาติ ได้ง่าย นี่คือการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติที่เลวร้าย หรือความเป็นปฏิปักษ์ต่อเผ่าพันธุ์อื่น การเหยียดเชื้อชาติมีส่วนทำให้สังคมในทุกวันนี้มีความแตกแยกและเกลียดชังมากขึ้น และดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้น เราจะทำอย่างไรเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ? คำถามเรื่องการเหยียดเชื้อชาติทำให้เกิดคำถามที่เกี่ยวข้อง เชื้อชาติมาจากไหน? ทำไมความแตกต่างทางเชื้อชาติระหว่างมนุษย์จึงมีอยู่? นอกจากนี้ เนื่องจากเชื้อชาติมีความสัมพันธ์อย่างมากกับภาษาบรรพบุรุษ ทำไมถึงมีภาษาที่แตกต่างกัน? พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโบราณบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยุคแรกเริ่มที่อธิบายถึงความหลากหลายของภาษาที่เราได้ยิน และ ‘เชื้อชาติ’ ที่แตกต่างกันที่เราเห็นในปัจจุบัน บัญชีน่ารู้. ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมในสายพันธุ์มนุษย์ที่นำไปสู่บรรพบุรุษทางพันธุกรรมของเรา ก่อนที่เราจะสำรวจเรื่องราว มีข้อเท็จจริงพื้นฐานบางอย่างที่เราควรรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางพันธุกรรมของมนุษยชาติ  ยีนใน DNA… Read More »เชื้อชาติและภาษา: มาจากไหน ตอบโต้การเหยียดเชื้อชาติ

เครื่องแต่งกาย: ทำไมต้องเป็นมากกว่าเสื้อผ้า?

ทำไมคุณถึงแต่งตัวตัวเอง? ไม่ใช่แค่ใส่อะไรก็ได้ แต่คุณต้องการเสื้อผ้าแฟชั่นที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ อะไรทำให้คุณต้องสวมเสื้อผ้าตามสัญชาตญาณ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่ยังต้องแสดงออกทางสายตาด้วย ไม่แปลกเลยที่คุณจะพบสัญชาตญาณเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีภาษา เชื้อชาติ การศึกษา ศาสนาใด? ผู้หญิงอาจมากกว่าผู้ชาย แต่พวกเขาก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน ในปี 2559 อุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกส่งออก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการโดยสัญชาตญาณในการสวมเสื้อผ้านั้นรู้สึกเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติจนหลายคนมักไม่หยุดถามว่า “ทำไม” เราตั้งทฤษฎีว่าโลกมาจากไหน ผู้คนมาจากไหน และเหตุใดทวีปจึงแยกออกจากกัน แต่คุณเคยอ่านทฤษฎีที่ว่าความต้องการเสื้อผ้าของเรามาจากไหน? มนุษย์เท่านั้น – แต่ไม่ใช่แค่เพื่อความอบอุ่น เริ่มจากสิ่งที่ชัดเจนกันก่อน สัตว์ไม่มีสัญชาตญาณนี้อย่างแน่นอน พวกเขามีความสุขมากที่ได้เปลือยกายต่อหน้าเราและคนอื่นๆ ตลอดเวลา นี่เป็นเรื่องจริงแม้แต่กับสัตว์ชั้นสูง หากเราอยู่สูงกว่าสัตว์ที่สูงกว่าก็ดูเหมือนจะไม่รวมกัน… Read More »เครื่องแต่งกาย: ทำไมต้องเป็นมากกว่าเสื้อผ้า?

บาป… พลาดอริยมรรค

ปัญญาทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุด หรือปรัชญา เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มักเรียกว่าอริยมรรคมีองค์ 8 ( บาลี : อริยอัฏฐั งจิกะมัคค; สิ่งนี้มาจากตำราทางพุทธศาสนาภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งรักษาคำสอนโบราณของพระพุทธเจ้า พระสุตตันตปิฎกสรุปอริยมรรคมีองค์ 8 โดยเน้นว่า สัมมาสมาธิ (สัมมาสมาธิ) เป็นผลมาจากความสามารถใน ‘สัมมาทิฐิ’ ‘สัมมาวายามะ’ ‘สัมมาวาจา’ ‘การกระทำชอบ’ ‘สัมมาอาชีวะ’ ‘, ‘ความพยายามที่ถูกต้อง’ , ‘สติที่ถูกต้อง’ ‘สัมมาสมาธิ’ (สัมมาทิฏฐิ) ในขณะที่เป็นหนึ่งในศีลแปด ครอบคลุมและสรุปการไตร่ตรองของศีลเพิ่มเติม แนวคิดที่กล่าวถึงในคำว่า “อริยมรรคมีองค์แปด”… Read More »บาป… พลาดอริยมรรค

ตอนนี้เสียหาย… เช่นเดียวกับ Orcs of Middle-Earth

เราเห็นว่าพระคัมภีร์บรรยาย ถึงตัวเราและผู้อื่นอย่างไร – ซึ่งเดิมทีพระเจ้าผู้สร้างสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ แต่พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูบันทึกว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าผู้สร้าง อย่างไร ทำให้เกิด Kleshas ขึ้นในพวกเราทุกคน เพลงสดุดีเป็นชุดของเพลงศักดิ์สิทธิ์และเพลงสวดที่ชาวฮีบรูโบราณใช้ในการนมัสการ สดุดีบทที่ 14 ประพันธ์โดยกษัตริย์ดาวิดเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราช บันทึกว่าสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันมองอย่างไรจากมุมมองของพระเจ้า ด้านล่างนี้คือไทม์ไลน์ที่อธิบายว่าเมื่อใด เมื่อเทียบกับตัวละครสำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิล กษัตริย์ดาวิดทำเช่นนั้น ข้างข้อความ: 2 พระผู้เป็นเจ้ามองลงมาจากสวรรค์ ดูว่า    มีใครสักคนในบรรดาบุตรของมนุษย์    ที่เข้าใจและแสวงหาพระเจ้า3 ทุกคนหลงผิดไป เขากลายเป็นคนไร้ศีลธรรมกันไปหมด    ไม่มีผู้ใดกระทำความดี    ไม่มีแม้แต่คนเดียว สดุดี 14:2-3 วลี ‘กลายเป็นความเสียหาย’ อธิบายถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เรา ‘กลายเป็น’ การทุจริตจึงอ้างอิงถึง… Read More »ตอนนี้เสียหาย… เช่นเดียวกับ Orcs of Middle-Earth

คำสาป Duhkha ของมนุษยชาติ

เราเห็นว่าพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโบราณบันทึกว่าความอยาก (Tanha) และ ความคิดที่ผิด (Kleshas) เกิดขึ้นได้อย่างไรในตอนต้นของประวัติศาสตร์ แล้วความทุกข์ ความเจ็บปวด หรือความทุกข์ที่เรียกว่า ทุกข์/ทุกข์ ล่ะ? Duhkha และ Tanha เป็นพื้นฐานของความจริงอันสูงส่งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ อนิจจัง (ภาษาบาลี) หรืออนัตตา (ภาษาสันสกฤต) ล่ะ? ข้อมูลเชิงลึกของอนิคายืนยันว่าการดำรงอยู่ทั้งหมดนั้นชั่วคราว ชั่วคราว และไม่คงที่ สรรพสิ่งไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจล้วนประกอบขึ้นเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเสื่อม และดับสลายไป พวกมันเกิดขึ้นและสลายไปในที่สุด  พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโบราณอธิบายว่าอนิกาหรืออนิจจังเกิดขึ้นได้อย่างไร? เราเห็นว่าปฏิปักษ์ (ปีศาจหรือมาร) ต่อพระเจ้าผู้สร้างนำมนุษย์กลุ่มแรกไปสู่การไม่เชื่อฟัง มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าแต่ปัจจุบันพระฉายานั้นถูกทำลายด้วยความคิดและความอยากที่ผิด พระเจ้าผู้สร้างจึงตอบสนองทั้งต่อปฏิปักษ์ของพระองค์และต่อมนุษย์ด้วย เรามาดูการตอบสนองของพระองค์ต่อปฏิปักษ์ของพระองค์ในภายหลัง ที่นี่เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงสร้างสังสารวัฏขึ้นสำหรับจักรวาลทางกายภาพ อาณาจักรรูปธรรมหรือรูปาโลก… Read More »คำสาป Duhkha ของมนุษยชาติ

ต้นกำเนิดของสามพิษและ Kleshas แรก

พิษสามอย่าง (สันสกฤต: triviṣa ; ทิเบต: duggsum ) หรือสามรากที่ไม่ดี (สันสกฤต: akuśala-mula ; Pāli: akusala-mūla ) หมายถึงสภาวะจิตสามรากที่ก่อให้เกิดสภาวะจิตอื่น ๆ หรือ kleshas Kleshas ทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้เกิดการกระทำที่เป็นอันตราย นักปราชญ์และนักบวชเข้าใจมานานแล้วถึงพลังทำลายล้างของพิษสามราก ซึ่งทำให้เกิดคเลชาเพิ่มเติมขึ้นมา  Kleshas หลักสามประการหรือพิษทางจิตเหล่านี้ ได้แก่ : โมหะ (ความหลง, ความสับสน) ราคะ (ความโลภ ความยึดติดในกามราคะ) Dvesha (ความเกลียดชัง) พิษทั้งสามนี้เป็นข้อบกพร่องสามประการที่มีมาแต่กำเนิดในทุกคน จากสิ่งเหล่านี้เราได้รับตัณหาหรือตัณหาซึ่งคงความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด และแม้แต่ความตายไว้เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา วงจรของ Kleshas และ… Read More »ต้นกำเนิดของสามพิษและ Kleshas แรก

ปฏิปทาในสถูปจักรวาล

ตั้งแต่สมัยโบราณ สถูป ( สันสกฤต : स्तूप, = ‘กอง’) มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและการให้ข้อคิดทางวิญญาณ สถูปซึ่งเป็นทรงกลมหรือโดมดินเผา บรรจุอัฐิ เช่น กระดูกของพระและแม่ชีที่นับถือ พวกเขายังมีทางเดินรอบ ๆ โดมเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถเดินรอบ ๆ และทำสมาธิ ( pradakhshina ) เมื่อศาสนาพุทธแผ่ขยายไปทั่วเอเชีย โครงสร้างสถูปดั้งเดิมก็ได้รับการดัดแปลงให้กลายเป็น chortens ในทิเบต เจดีย์ในเอเชียตะวันออก และไชยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าโครงสร้างจะพัฒนาไป แต่รูปแบบพื้นฐานประกอบด้วยโดมดินเผา ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลมตรงกลาง โครงสร้างพื้นฐานนี้สะท้อนถึงจักรวาลที่อธิบายไว้ในเรื่องราวการทรงสร้างของพระคัมภีร์ไบเบิล เราเห็นว่าเรื่องราวนี้บันทึกว่าพระเจ้าผู้สร้างสร้างมนุษย์‘ตามพระฉายาของพระเจ้า’ อย่างไร สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมเราทุกคนมีธรรมชาติทางศิลปะ… Read More »ปฏิปทาในสถูปจักรวาล