Skip to content
Home » พระโพธิสัตว์เสด็จมาเพื่อปวงชน

พระโพธิสัตว์เสด็จมาเพื่อปวงชน

ศาสนาพุทธมหายานเกิดขึ้นจากพระสูตรมหายานและเน้นที่เส้นทางของพระโพธิสัตว์  พระพุทธเจ้าเคยสอนทางสายกลางของวินัยสงฆ์มาก่อน ท่านได้สร้างทางสายกลางจากศีลเพื่อเป็นทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏ นี่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเถรวาทหรือวิถีของผู้เฒ่า ความยากของนิกายเถรวาทอยู่ที่คนธรรมดาที่มีบาปหนาและไม่สามารถแม้แต่จะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ แล้วพวกเขาจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสงฆ์ที่เคร่งครัดกว่านี้ได้อย่างไร? ไม่มีทางใดเลยหรือที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของเถรวาทของศีล ปัญญา และสมาธิได้?

พระสูตรมหายานซึ่งสามารถเข้าถึงได้ราว 500 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าโคตมะบรรลุธรรม พระสูตรเหล่านี้สอนว่าพระโพธิสัตว์หลายองค์ได้สร้างโพธิจิตหรือจิตตื่นขึ้น พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยความเมตตาเพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในการแสวงหาการตื่นขึ้น พระโพธิสัตว์มหายานและวัชรยาน (ทิเบต) ใช้พลังที่พัฒนาขึ้นจากสมาธิของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถบรรลุความสมบูรณ์แบบที่คล้ายคลึงกันได้ โปรดสังเกตพระโพธิสัตว์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษบางองค์ซึ่งเน้นไว้ที่นี่

พระโพธิสัตว์มาเพื่อช่วยเรา

ภาพวาดของพระอมิตาภพุทธะ
n/a , CC BY-SA 3.0 , ผ่าน Wikimedia Commons

พระอะมิตาภพุทธะ (อมิตายุส)

พระโพธิสัตว์องค์ปฐมแห่งพระพุทธศาสนาแดนบริสุทธิ์มีบุญญาธิการอันหาที่สุดมิได้ บุญญาธิการของท่านได้มาจากการทำความดีไว้นับไม่ถ้วนเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อธรรมมาฆะ พระเจ้าธรรมราชาเป็นกษัตริย์ในสมัยโบราณของจีนที่สละราชบัลลังก์เพื่อดำเนินตามเส้นทางพระโพธิสัตว์ ดังนั้นตอนนี้พระองค์สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในฐานะพระพุทธเจ้าแห่งชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์สาบานไว้ 48 ข้อซึ่งหากไม่สำเร็จจะขัดขวางไม่ให้พระองค์อาศัยอยู่ในดินแดนเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า ‘ดินแดนบริสุทธิ์’ เนื่องจากพระสูตรที่ใหญ่กว่า (สุควัตติวาติ-ยวูหาสูตรที่ใหญ่กว่า) ได้ประกาศว่าธัมมกรได้บรรลุการตรัสรู้แล้ว ดังนั้นท่านจึงต้องปฏิบัติตามคำปฏิญาณทั้ง 48 ประการนี้ คำปฏิญาณเหล่านี้ โดยเฉพาะคำปฏิญาณที่ 18 นี้จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อพระอมิตาภะพุทธะ

พระอวโลกิเตศวร

ภาพวาดของพระอวโลกิเตศวร
Asia Societyสาธารณสมบัติผ่าน Wikimedia Commons

ด้วยอวตาร 108 องค์ ชื่อที่แปลว่า ‘พระองค์ผู้ดูต่ำ’ และถือเป็นบริวารหลักของพระอมิตาภะ พระอวโลกิเตศวรได้รวบรวมความเมตตาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เรียกร้องขอพร ผู้นับถือบูชาพระอวโลกิเตศวรหลายชื่อเนื่องจากอวตารหลายองค์ พวกเขาทำได้โดยการหมุนวงล้อสวดมนต์และท่องมนต์ ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ทูลขอ พระอมิตาภพุทธเจ้าจึงประทานเศียร 11 เศียรและแขน 1,000 กร แก่พระอวตารองค์หนึ่งของพระอวโลกิเตศวร ดังนั้นพระองค์จึงสามารถได้ยินคำร้องขอความช่วยเหลือทั้งหมด รวมทั้งมีพละกำลังที่จะตอบสนองความต้องการอันมหาศาลเหล่านี้

เจ้าแม่กวนอิม (观音; 觀音)

เจ้าแม่กวนอิม ย่อมาจากกวันชื่อยิน ซึ่งเป็นร่างผู้หญิงของพระอวโลกิเตศวร ท่านจะคอยฟังเสียงร้องของผู้คนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพวกเขา ท่านได้รับการเคารพอย่างกว้างขวางในฐานะเทพีแห่งความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ เพราะท่านถูกมองว่าเป็นผู้กอบกู้และเป็นแหล่งที่มาของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ในคำปฏิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสัญญาว่าจะตอบคำร้องและคำวิงวอนของทุกคน ท่านจะปลดปล่อยพวกเขาจากเวรกรรมของพวกเขาด้วย แม้แต่ผู้ที่ไม่มีโอกาสบรรลุถึงการตรัสรู้ด้วยตนเองก็สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน ผู้ที่มีกรรมด้านลบอยู่ลึก ๆ ยังสามารถพบความรอดผ่านความเมตตาของท่านอีกด้วย

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
維基小霸王CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

พระมัญชุศรี

รูปปั้นพระมัญชุศรี
国立博物館所蔵品統合検索システムCC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

เป็นพระโพธิสัตว์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดและเกี่ยวข้องกับปัญญา ชื่อของท่านหมายถึง “ความรุ่งโรจน์ที่อ่อนโยน” อีกชื่อหนึ่งของพระมัญชุศรีคือมัญจุโฆษะ งานศิลปะมักแสดงภาพพระมัญชุศรีถือดาบเพลิงและขี่สิงโต ด้วยประการฉะนี้ พระองค์ทรงตัดอวิชชาลง และทรงช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเรา ประเพณีมักจะเชื่อมโยงกับพระโพธิสัตว์สมันตภัทร 

ตรวจสอบความสามารถในการช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์

พวกเราที่ต้องการความช่วยเหลือวิงวอนต่อพระโพธิสัตว์เหล่านี้และองค์อื่นๆ พวกท่านช่วยเราจัดการกับบาปและกรรมของเรา เราแสวงหาบุญของพวกท่านเพื่อชดเชยบาปของเรา

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเมตตาอันสูงส่งของพระโพธิสัตว์นั้นเพียงพอที่จะรับกรรมแทนบาปทั้งหมดของเรา? สามารถตอบสนองทุกความต้องการของเราได้จริงหรือ? สัทธรรมปุณฑริกสูตร เขียนขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าโคตมพุทธเจ้า 500 ปี มีคำอุปมาและคำพยากรณ์ในอดีตของพระโพธิสัตว์มากมาย แต่เพื่อความมั่นใจในฤทธิ์ของพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยเราจริง ๆ คำทำนายเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบ

ลองมาร์ชของเหมาเป็นตัวอย่าง

การบรรยายเรื่องการเดินทัพทางไกล หรือ The Long March

พิจารณาตัวอย่างนี้เพื่ออธิบายสิ่งที่ผมหมายถึง สมมติว่าวันนี้ผมเขียนคำทำนายว่าประธานเหมาจะประสบความสำเร็จในการเดินขบวนยาวและจะปกครองจีนในที่สุด คุณจะยอมรับสิ่งนั้นเป็นคำทำนายหรือไม่? เรื่องรางการเดินทัพทางไกลเกิดขึ้นในปี8ค.ศ. 1934-35 และประธานเหมาได้รับอำนาจในจีนในปี 1949 เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ คนปกติทั่วไปสามารถศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งที่น่าทึ่งคือการอ่านเอกสารที่เรารู้ว่าเขียนขึ้นในปีค.ศ.1834 ซึ่งทำนายถึงการเดินทัพระยะยาว ผู้ที่เขียนเรื่องนั้นจะมีความเข้าใจที่เหนือมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้น ด้วยความสามารถที่แสดงให้เห็นเช่นนั้น เราอาจวางใจได้ว่าผู้เขียนสามารถช่วยกรรมของเราได้เช่นกัน

ในทำนองเดียวกัน พระสูตรมหายานปรากฏขึ้น 500 ปีหลังจากพระพุทธเจ้า เนื่องจากวันที่ล่าช้า คำทำนายของพวกเขาอาจเป็นเพียงคำทำนายเท่านั้น เป็นไปได้ว่าพวกเขาเขียนขึ้นหลังจากข้อเท็จจริงและปรากฏเป็นคำทำนายเท่านั้น นั่นจะทำให้พวกเขาเป็นเหมือน ‘คำทำนาย’ ของฉันเกี่ยวกับการเดินทัพทางไกลที่เขียนขึ้นหลังจากข้อเท็จจริง เราไม่มีทางรู้แน่ว่าพวกเขามีพลังในการทำนายอนาคตอย่างแท้จริง ในกรณีนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระโพธิสัตว์ที่พระสูตรเหล่านี้พรรณนามาสามารถช่วยกรรมของเราได้?

คำทำนายเหมือนพระโพธิสัตว์ที่ตรวจสอบได้

แต่มีคำพยากรณ์ชุดหนึ่งที่จะมาช่วยเราในเรื่องความต้องการและบาปของเรา เราสามารถยืนยันได้ในอดีตว่าคำพยากรณ์เหล่านี้เขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่พวกเขาทำนายไว้นาน ม้วนหนังสือทะเลตายมีคำทำนายเหล่านี้และนักวิชาการลงวันที่ม้วนหนังสือทะเลตายที่ 100 ก่อนคริสตศักราช คำพยากรณ์ทำนายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตรึงกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 33 ดังนั้นเราจึงรู้ว่าคำพยากรณ์เขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่พวกเขาอ้างว่าทำนาย คำพยากรณ์เหล่านี้อ้างว่าการตายและการฟื้นคืนชีพเป็นการเสียสละเพื่อช่วยเรา เมื่อพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือเราในยามขัดสน ผู้เสด็จมานี้จะปรนนิบัติเราด้วยการช่วยเรา ที่นี่เราสำรวจคำพยากรณ์เหล่านี้ ทั้งเพื่อยืนยันคำพยากรณ์และเพื่อทำความเข้าใจว่าคำพยากรณ์เหล่านี้สามารถช่วยเราในยามจำเป็นได้อย่างไร

คำทำนายของอิสยาห์เกี่ยวกับผู้รับใช้ที่กำลังจะมา

อิสยาห์ในประวัติศาสตร์ปีที่ 750 ก่อนคริสตศักราช

อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูเขียนคำทำนายนี้เมื่อประมาณ 750 ปีก่อนคริสตศักราชเพื่อทำนายผู้รับใช้ที่กำลังจะมา พระองค์จะทรงปรนนิบัติเราด้วยการทนทุกข์เพื่อเรา ความทุกขเวทนาของพระองค์จะเป็นประโยชน์แก่เรา เราทบทวนคำพยากรณ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมคำอธิบายบางส่วน สังเกตว่ามันพูดถึง ‘เขา’ ผู้นั้น ดังนั้นมันจึงทำนายคนที่มา

13 “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะปฏิบัติด้วยการไตร่ตรองจากสติปัญญา

    พระองค์จะปรากฏและจะได้รับการยกย่องและเชิดชู”

14 ด้วยว่า คนจำนวนมากตกตะลึงที่เห็นว่า

    พระองค์ถูกทำให้เสียรูปจนเกินสภาพของความเป็นมนุษย์

    และไม่มีเค้ารูปเหมือนบรรดาบุตรของมนุษย์เหลืออยู่เลย

15 ดังนั้น พระองค์จะประพรมประชาชาติจำนวนมาก

    บรรดากษัตริย์จะปิดปากเพราะพระองค์

เพราะสิ่งที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน พวกเขาก็จะได้เห็น

    และสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน พวกเขาก็จะได้เข้าใจ[a]

อิสยาห์ 52:13-15

ผู้รับใช้ที่กำลังจะมานี้จะ ‘ประพรมประชาชาติจำนวนมาก’ หมายความว่าพระองค์จะทรงบำเพ็ญบุญกุศลหรือสร้างบุญกุศลให้แก่ชนชาติต่างๆ มากมาย มิใช่เฉพาะพระองค์เอง ดังนั้นการรับใช้ของเขาคือการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขา 

ผู้ถูกดูหมิ่น

53 ใครบ้างที่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินจากพวกเราแล้ว

    และอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏแจ้งแก่ผู้ใด[a]

2 ด้วยว่า พระองค์เติบโตขึ้น ณ เบื้องหน้าพระเจ้าอย่างพืชต้นเล็ก

    และอย่างรากที่งอกจากดินแห้ง

พระองค์ไม่มีความงามหรือความยิ่งใหญ่ที่ทำให้พวกเราอยากจะมองดู

    และไม่มีรูปลักษณ์ที่พวกเราพึงปรารถนา

3 พระองค์ถูกผู้คนดูหมิ่นและทอดทิ้ง

    บุรุษแห่งความเศร้าโศก และคุ้นเคยกับความทุกข์

และเป็นผู้ที่มีแต่คนหนีหน้าไป

    พระองค์ถูกดูหมิ่น และพวกเราไม่ได้เชิดชูพระองค์

อิสยาห์ 53:1-3

แม้ว่าจะเหมือนกับการยิง (เช่นกิ่งก้านสาขา ) ต่อหน้าพระเจ้าผู้สร้าง ผู้คนจะ ‘ดูหมิ่น’ และ ‘ปฏิเสธ’ ชายผู้นี้ เขาจะประสบกับ ‘ความทุกข์’ และ ‘ความต่ำต้อย’ ของผู้อื่นอย่างเต็มที่ 

4 แน่นอนที่สุด พระองค์เองได้แบกรับเอาความเจ็บป่วยของพวกเรา

    และรับเอาความเศร้าโศกของพวกเรา[a]

แต่พวกเรายังคิดว่า พระองค์ถูกพระเจ้าลงโทษ

    จึงบาดเจ็บแสนสาหัส และถูกทรมาน

5 แต่พระองค์ถูกตรึงเพราะการล่วงละเมิดของพวกเรา

    พระองค์บาดเจ็บแสนสาหัสเพราะความชั่วของพวกเรา

พวกเรามีสันติสุขได้ก็เนื่องจากพระองค์รับการลงโทษ

    พวกเราได้รับการรักษาให้หายได้ก็เพราะบาดแผลของพระองค์

อิสยาห์ 53:4-5

บางครั้งเราตัดสินความโชคร้ายของผู้อื่น หรือมองคนที่ต่ำต้อยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบาปของพวกเขา ในทำนองเดียวกัน ความทุกข์ยากของชายผู้นี้จะยิ่งใหญ่จนเราคิดว่าพระเจ้ากำลังลงโทษเขา แต่เขาผู้นี้จะไม่ถูกลงโทษเพราะบาปของเขาเอง – แต่เพื่อบาปของเรา เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ พระองค์จะทรงแบกรับภาระอันหนักอึ้งเพื่อการรักษาและความสงบสุขของเรา

สิ่งนี้สำเร็จลงด้วยการตรึงกางเขนของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผู้ซึ่งถูก ‘แทง’ บนไม้กางเขน ถูกทรมานและทนทุกข์ แต่อย่าลืมว่าอิสยาห์เขียนคำพยากรณ์นี้เมื่อ 750 ปีก่อนที่พระเยซูจะมีชีวิตอยู่ 

ถูกลงโทษ…เพื่อเรา

มือที่ถูกเจาะของพระเยซู

เราทุกคนเป็นเสมือนแกะที่พลัดจากฝูง

    เราแต่ละคนได้กลับไปดำเนินชีวิตในทางของตนเอง

และพระผู้เป็นเจ้าได้ให้พระองค์แบกความชั่วของเราทุกคน

พระองค์ถูกบีบบังคับและรับความทรมาน

    พระองค์ก็ยังไม่ปริปาก

พระองค์ถูกนำไปดั่งลูกแกะที่รอการประหาร

    และเป็นดั่งแกะที่นิ่งอยู่ตรงหน้าคนตัดขนแกะ

    พระองค์ไม่ปริปากของพระองค์

อิสยาห์ 53:6-7

บาปของเราและการหลงไปจากธรรมะและศีลห้ากำหนดให้ชายผู้นี้ถือความชั่วช้าหรือบาปของเรา เขาเต็มใจไปฆ่าสัตว์ในที่ของเราอย่างเต็มใจและสงบ ไม่ทักท้วงหรือแม้แต่จะ “เปิดปาก” พระเยซูทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเมื่อพระองค์ไปที่ไม้กางเขนด้วยความเต็มใจ

ถึงความตายของพระองค์

8 พระองค์ถูกนำไปด้วยการกดขี่และตัดสิน

    และใครเล่าจะพูดถึงเชื้อสายของพระองค์ได้

เพราะพระองค์ถูกตัดขาดจากดินแดนของคนเป็น[a]

    และถูกลงโทษเพราะการล่วงละเมิดของชนชาติของข้าพเจ้า

อิสยาห์ 53:8

คำทำนายระบุว่าพระองค์จะถูก ‘ตัดขาดจากดินแดนของคนเป็น’ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

พระเยซูถูกฝังในหลุมฝังศพของเศรษฐี

9 พระองค์ถูกตัดสินให้ถึงแก่ชีวิตพร้อมกับคนชั่ว

    และในความตาย พระองค์อยู่ในที่ของผู้มั่งมี

ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้กระทำสิ่งใดผิด

    และพระองค์ไม่เคยกล่าวคำล่อลวง

อิสยาห์ 53:9

พระเยซูสิ้นพระชนม์โดยถูกประณามว่าเป็นคน ‘ชั่วร้าย’ แม้ว่าพระองค์จะ ‘มิได้ใช้ความรุนแรง’ และไม่มี ‘การหลอกลวงอยู่ในปากของพระองค์’ ถึงกระนั้น พระองค์ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพของโยเซฟแห่งอาริมาเธีย นักบวชผู้มั่งคั่ง พระ​เยซู​ทำ​ให้​สำเร็จ​ทั้ง​ที่​ได้​เป็น ‘หลุมฝังศพ​ไว้​กับ​คน​ชั่ว’ แต่​ยัง​เป็น

10 แต่เป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

    ที่จะให้พระองค์บาดเจ็บแสนสาหัส

    และทำให้พระองค์รับทุกข์ทรมาน

และแม้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทำให้ชีวิตของพระองค์เป็นของถวายเพื่อไถ่โทษ

    พระองค์จะเห็นผู้สืบเชื้อสายของพระองค์ และจะมีชีวิตอันยืนยาว

และพระองค์จะกระทำสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประสงค์สำเร็จ

อิสยาห์ 53:10

ความตายที่โหดร้ายนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความโชคร้าย มันเป็น ‘พระประสงค์ของพระเจ้า’

ทำไมล่ะ?

เพราะ ‘ชีวิต’ ของชายผู้นี้จะเป็น ‘เครื่องบูชาไถ่บาป’

บาปของใคร?

พวกเราในหมู่ ‘นานาประเทศ’ ที่ ‘หลงผิด’ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงสร้างบุญที่สามารถให้เราได้ เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ช่วยเราด้วยการชดใช้บาปโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ อายุ เพศ ศาสนา หรือตำแหน่งทางสังคม แต่ก็เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ เมื่อเราขอความช่วยเหลือ พระองค์ก็ทำเช่นนั้น พระองค์จะไม่บังคับให้เราช่วยเหลือ

แต่จบลงด้วยชัยชนะ

11 เมื่อจิตวิญญาณของพระองค์ทนทุกข์แล้ว

    พระองค์จะเห็นผลที่ได้รับและจะพอใจ

ผู้รับใช้ของเราเป็นผู้มีความชอบธรรม

    พระองค์จะทำให้คนจำนวนมากพ้นผิดโดยความเข้าใจอันลึกซึ้งของพระองค์

    และจะแบกรับบาปของพวกเขา

อิสยาห์ 53:11

น้ำเสียงของคำทำนายเปลี่ยนไปและกลายเป็นชัยชนะ หลังจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของพระองค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ผู้รับใช้คนนี้จะเห็น ‘แสงสว่างแห่งชีวิต’

พระเยซูได้ฟื้นขึ้นแล้ว

พระองค์จะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง! และการทำเช่นนี้ผู้รับใช้จะ ‘ชอบธรรม’ หลายคน

การ ‘แสดงธรรม’ ก็เหมือนกับการได้ ‘ ความชอบธรรม ‘ พระเจ้าให้เครดิตหรือให้‘ความชอบธรรม’ แก่อับราฮัม พระเจ้ามอบให้เขาเพียงเพราะความไว้ใจหรือศรัทธาของเขา ในทำนองเดียวกัน ผู้รับใช้คนนี้ซึ่งหลายคนอาจดูหมิ่น จะยกความชอบธรรมหรือยกความดีความชอบให้กับ ‘คนจำนวนมาก’ นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำให้สำเร็จโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากการตรึงกางเขนของพระองค์ การฟื้นคืนชีพแสดงให้เห็นว่าบุญของพระองค์เพียงพอที่จะทำให้เราชอบธรรม

12 เหตุฉะนั้นเราจะให้ส่วนแก่เขาท่ามกลางผู้ยิ่งใหญ่
    และเขาจะแบ่งของที่ริบได้กับผู้แข็งแรง
เพราะเขาได้สละชีวิตของเขาจนถึงตาย
    และถูกนับรวมกับผู้ละเมิด
เพราะพระองค์ทรงแบกรับบาปของคนเป็นอันมาก
    และทรงวิงวอนขอต่อผู้ละเมิด

อิสยาห์ 53:12

แม้ว่าอิสยาห์จะพยากรณ์เมื่อ 750 ปีก่อนที่พระเยซูจะมีชีวิตอยู่ พระเยซูทรงเติมเต็มแม้กระทั่งรายละเอียดที่เจาะจงเพื่อแสดงว่านี่คือแผนการของพระเจ้า นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าพระเยซูทรงสามารถช่วยใครก็ได้ แม้แต่คนที่ต่ำต้อยที่สุด เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ พระเยซูให้บริการผู้ที่ต้องการและขอความช่วยเหลือเพื่อรับบุญ การทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ แสดงให้เห็นทั้งความตั้งใจและอำนาจที่จะช่วยเหลือผู้ที่เรียกหาพระองค์

เจาะลึก

มันไม่คุ้มค่าที่จะพิจารณาและเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับใช้ผู้นี้อย่างถ่องแท้หรือ? ต่อไปนี้คือวิธีการบางส่วนในการดำเนินการพิจารณาและทำความเข้าใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *