Skip to content
Home » พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารี

พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารี

พระเยซูเป็นบุตรหญิงพรหมจารีจากเชื้อสายของดาวิดหรือไม่?

เราเห็นว่า ‘พระคริสต์ ‘ เป็นชื่อในพันธสัญญาเดิม ให้เรามาดูคำถามนี้: พระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นอย่างที่ ‘พระคริสต์’ ทำนายไว้ในพันธสัญญาเดิมหรือไม่? จากสายของดาวิด สดุดี 132 ในพันธสัญญาเดิมซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนที่พระเยซูจะมีชีวิตอยู่ มีคำพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจง มันกล่าวว่า: 10 เพื่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์     ขออย่าเมินหน้าไปจากผู้ได้รับการเจิมของพระองค์ 11 พระผู้เป็นเจ้าได้ปฏิญาณกับดาวิดอย่างแม่นมั่นแล้วว่า     พระองค์จะไม่คืนคำ “เราจะให้ผู้หนึ่งในบรรดาผู้สืบวงศ์ตระกูลของเจ้า     ครองบนบัลลังก์ของเจ้า 12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้ารักษาพันธสัญญา     และคำสั่งที่เราจะสอนพวกเขา รวมไปถึงบุตรของเขาก็จะได้นั่งบนบัลลังก์ของเจ้า     ไปตลอดกาลนาน” 13 เพราะพระผู้เป็นเจ้าเลือกศิโยน     พระองค์ประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์ 14 “นี่เป็นที่พำนักของเราไปชั่วกาลนาน… Read More »พระเยซูเป็นบุตรหญิงพรหมจารีจากเชื้อสายของดาวิดหรือไม่?