Skip to content
Home » Through the ancient Hebrew Bible » Page 3

Through the ancient Hebrew Bible

ต้นกำเนิดของตรีวิษและกิเลสแรก

ตรีวิษ (สันสกฤต: triviṣa ; ทิเบต: duggsum ) หรืออกุศลมูล (สันสกฤต: akuśala-mula ; Pāli: akusala-mūla ) หมายถึงรากกิเลสทั้งสามของสภาวะจิตที่ก่อให้เกิดสภาวะจิตอื่น ๆ หรือกิเลสนั่นเอง กิเลศทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้เกิดการกระทำที่เป็นอันตราย นักปราชญ์และนักบวชเข้าใจมานานแล้วถึงพลังทำลายล้างของรากกิเลสทั้งสามนี้ ซึ่งทำให้เกิดกิเลศเพิ่มเติมขึ้นมา  กิเลสหลักสามประการหรือพิษทางจิตเหล่านี้ ได้แก่ : กิเลสทั้งสามนี้เป็นข้อบกพร่องสามประการที่ทุกคนมีมาแต่กำเนิด กิเลสทั้งสามถือเป็นรากของตัณหาและเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดทุกข์ ความเจ็บปวด และแม้แต่ความตาย ซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา วงจรของกิเลสและตัณหาที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์อธิบายความเข้าใจอย่างเดียวกันนี้เกี่ยวกับความอยากที่นำไปสู่บาปและความตาย  เจมส์ผู้เป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่า 14 ทว่า แต่ละคนถูกยั่วยุได้ ในเวลาที่เขาติดกับดักแรงกิเลสของตัวเอง 15 เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้ว บาปก็เกิดตามไปด้วย เมื่อบาปเติบใหญ่เต็มที่แล้ว ก็นำไปสู่ความตาย เจมส์… Read More »ต้นกำเนิดของตรีวิษและกิเลสแรก

ปฏิปทาในสถูปจักรวาล

ตั้งแต่สมัยโบราณ สถูป ( สันสกฤต : स्तूप, = ‘กอง’) มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและการให้ข้อคิดทางจิตวิญญาณ สถูปซึ่งเป็นทรงกลมหรือโดมดินเผา บรรจุอัฐิ เช่น กระดูกของพระสงฆ์และแม่ชีที่เป็นที่เคารพนับถือ อีกทั้งยังมีทางเดินรอบ ๆ โดมเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถเดินรอบ ๆ และทำสมาธิ ( pradakhshina ) เมื่อศาสนาพุทธแผ่ขยายไปทั่วเอเชีย โครงสร้างสถูปดั้งเดิมก็ได้รับการดัดแปลงให้กลายเป็นสถูปในทิเบต เจดีย์ในเอเชียตะวันออก และกองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าโครงสร้างจะพัฒนาไป แต่รูปแบบพื้นฐานประกอบด้วยโดมดินเผา ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลมตรงกลาง โครงสร้างพื้นฐานนี้สะท้อนถึงจักรวาลที่อธิบายไว้ในเรื่องราวการทรงสร้างของพระคัมภีร์ไบเบิล เราเห็นว่าเรื่องราวนี้บันทึกว่าพระเจ้าผู้สร้างสร้างมนุษย์ ‘ตามพระฉายาของพระเจ้า’  ได้อธิบายว่าทำไมเราทุกคนมีธรรมชาติทางศิลปะ ศีลธรรม… Read More »ปฏิปทาในสถูปจักรวาล

ในภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ความรู้พื้นฐานประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือพระปริยัติสมุทปาท ( สันสกฤต : प्रतीत्यसमुत्पाद, Pāli : paṭicchasamuppāda ) สิ่งนี้ระบุว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์อื่นก่อนหน้านี้ สิ่งที่เราสังเกตเห็นนั้นเกิดจากสาเหตุก่อนหน้า ความเข้าใจนี้ครอบคลุมในอริยสัจ 4 เพื่ออธิบายกรรมและสังสารวัฏ  เราสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเราโดยใช้คุณลักษณะทั่วไปทั่วเอเชีย ให้เรานึกถึงพระพุทธรูปที่สวยงามจำนวนน้อยที่สร้างขึ้นทั่วดินแดน เราสังเกตอะไรจากรูปปั้น งานศิลปะสวยๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมหินหรืองานโลหะสำริด  ภาพสะท้อนความหลากหลายของพระพุทธรูป ด้วยความใหญ่ของขนาดและอายุการใช้งานที่ยาวนานแสดงให้เห็นว่า พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมและทักษะด้านโลหะวิทยาที่ยอดเยี่ยม ผู้ที่สร้างรูปปั้นเหล่านี้เป็นทั้งวิศวกรที่มีความรู้ด้านเทคนิคและศิลปิน นอกจากนี้เรายังเห็นว่าพระพุทธรูปมีมูดราสหรือที่เรียกว่าท่วงท่าหรือท่าทางของมือสื่อข้อความเชิงสัญลักษณ์ กลุ่มศิลปินและช่างฝีมือที่สร้างรูปปั้นเหล่านี้ได้สื่อความหมายถึงผู้ที่ชื่นชมผลงานเหล่านี้ ผู้ที่มาชมพระพุทธรูปสามาถรับรู้และเข้าใจพะระอริยาบทเหล่านี้ ทั้งผู้สร้างแลผู้ชมมีสัญชาตญาณที่้สมอกันและสามารถเข้าใจในข้อความโดยใช้สัญลักษณ์ได้โดยธรรมชาติ เรายังสังเกตเห็นว่าความงามทางศิลปะของพวกเขาดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเพียงเข้ามารับชมและชื่นชมผลงานเหล่านี้ แม้กระทั้งพวกเราที่ไม่ได้สร้างรูปปั้นเหล่านี้ยังคงพบว่ามันน่าสนใจ บางคนแค่ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะและเทคนิคบางอย่าง ในขณะที่บางคนพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงความหมายของมูดราส (ท่าทางของมือ) บางคนมาเพื่อการนับถือศาสนาด้วย เนื่องจากรูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงทำให้เกิดความเคารพและยำเกรง แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้า คำถามเชิงเหตุเกี่ยวกับมนุษยชาติ… เราสังเกตทั้งหมดนี้ในตัวรูปปั้นเอง ในการเฝ้าดูผู้อื่นที่มาชื่นชมรูปปั้นเหล่านั้น และแม้แต่ในตัวเราเอง พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่กาลก่อน เกิดคำถามว่า… Read More »ในภาพลักษณ์ของพระเจ้า