4

ခရစ်တော်ဇါ စွနိ့လွတ်အနစ်နာခံမှုလက်ဆောင်သည် အယောက်စီတိုင်းဇါရွေးချယ်မှုဖြင့်သာရယူနိုင်ဇါll

ခရစ်တော်ဇါ စွနိ့လွတ်အနစ်နာခံမှုလက်ဆောင်သည် အယောက်စီတိုင်းဇါရွေးချယ်မှုဖြင့်သာရယူနိုင်ဇါll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *