3

ခရစ်တော်သည် ဘုရားနှင့်လူသားအကြားရှိ ကွာဟမှုကိုရင်ကြားစေ့ပေးသော ပေါင်းကူးတံတားဖြစ်သည်ll

ခရစ်တော်သည် ဘုရားနှင့်လူသားအကြားရှိ ကွာဟမှုကိုရင်ကြားစေ့ပေးသော ပေါင်းကူးတံတားဖြစ်သည်ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *