1

ချောက်ကမ်းပါးကြီးနှစ်ခုကွာဟသကဲ့သို့ ကျွနိုပ်တို့သည်အပြစ်ကြောင့် ဘုရာရှင်နှင့်ဝေးကွာခဲ့ကြဂူသည်ll

ချောက်ကမ်းပါးကြီးနှစ်ခုကွာဟသကဲ့သို့ ကျွနိုပ်တို့သည်အပြစ်ကြောင့် ဘုရာရှင်နှင့်ဝေးကွာခဲ့ကြဂူသည်ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *